ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης

Επωνυμία επιχείρησης: *
Διεύθυνση έδρας: *
ΑΦΜ: *
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου: *
Κινητό τηλεφωνο*
E-mail:*

Τύπος της επιχείρησης - Επιλέξτε την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:

Ανεξάρτητη επιχείρηση*    Τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον. Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα

Συνεργαζόμενη επιχείρηση** Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα Α (και τα τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. 

Συνδεδεμένη επιχείρηση"""    Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα Β (και τα τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

Τύπος της επιχείρησης:
Επισύναψη αρχείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Επισύναψη αρχείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.

Περίοδος αναφοράς (*): 01/01/2019 – 31/12/2019
Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ)
Κύκλος εργασιών (**)
Σύνολο ισολογισμού (**)
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) της επιχείρησης µέσω της ιστοσελίδας gsis.gr µε εµφανή την ηµεροµηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης (12/02/2021) Τις σελίδες από το gsis που απεικονίζουν τους ΚΑ∆ της έδρας και όλων των υποκαταστηµάτων όπου ασκείται ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό εµπόριο
Στοιχεία µητρώου νοµικού προσώπου (δεν απαιτείται για τις ατοµικές επιχειρήσεις)
∆ηλώσεις ΦΠΑ ∆ τριµήνου 2019 και 2020 Το συγκεκριµένο δικαιολογητικό αφορά µόνο τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη µέχρι 30/09/2019 Αν κάποια επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ καταθέτει την σχετική υπεύθυνη δήλωση εξόδων
Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019

Υπεύθυνη δήλωση για την ιδιότητα της µικοµεσαίας επιχείρησης µε σφραγίδα και υπογραφή Τα στοιχεία που πρέπει να συµπληρωθούν αφορούν σε µονάδες εργασίας (ΕΜΕ), κύκλο εργασιών και σύνολο ισολογισµού (αν υπάρχει) για το 2019. Μπορούµε να σας στείλουµε συµπληρωµένη την υπεύθυνη δήλωση αν µας στείλετε έντυπο Ε3, ισολογισµό (αν υπάρχει) και συγκεντρωτική κατάσταση προσωπικού (να αναφέρει αριθµό ηµερών ανά εργαζόµενο) για το 2019 Αν υπάρχει συνδεδεµένη ή συνεργαζόµενη επιχείρηση (πχ εταίρος της επιχείρησης που καταθέτει το αίτηµα µετέχει σε άλλη επιχείρηση) χρειαζόµαστε τα αντίστοιχα στοιχεία και της άλλης επιχείρησης Χρειάζεται σφραγίδα και υπογραφή.

Κατεβάστε το έντυπο 

Υπεύθυνη δήλωση για την ιδιότητα της µικροµεσαίας επιχείρησης µε σφραγίδα και υπογραφή

Πίνακας επιχορηγήσεων Deminimis Αν η επιχείρηση έχει συµµετάσχει σε πρόγραµµα deminis χρειαζόµαστε τα στοιχεία του συνηµµένου πίνακα ή το όνοµα του προγράµµατος προκειµένου να τα αναζητήσουµε ∆εν χρειάζεται σφραγίδα ή υπογραφή

Κατεβάστε το έντυπο 

Πίνακας επιχορηγήσεων Deminimis
Σε περίπτωση υφιστάµενου ηλεκτρονικού καταστήµατος εκτύπωση (print screen) του ηλεκτρονικού καταστήµατος µε εφφανή την ηλεκτρονική του διεύθυνση (url)
Recaptcha Word Verification: